Vacature Directeur Letterland

Situatie:

In de wijk / populatie:
Openbare basisschool Letterland, een van de scholen van de Almeerse Scholen Groep (ASG) is een reguliere school met (weer) een groeiend aantal leerlingen. In de beginjaren van de school (ongeveer 25 jaar geleden) was het een grote school met inpandig een afdeling van de International Primary School. De international school is verhuisd en de school heeft nu de beschikking over veel ruimte. De ambitie is ook om verder te groeien. Er is (een Engelstalige) kinderopvang gehuisvest en de samenwerking is een belangrijk thema om verder uit te bouwen. Er zijn inmiddels 8 groepen en voor sommige groepen is een stop ingesteld voor nieuwe instromers om de kwaliteit te waarborgen (maximaal 30 kinderen per groep).

Ouders geven aan dat ze gekozen hebben voor Letterland, omdat ze zich zeer welkom voelen. Dat is ook wat de school wil zijn, een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten. Letterland heeft veel kinderen van expats en kinderen van ouders voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Er is een rijke culturele diversiteit in de school, ouders voelen zich betrokken op het schoolse gebeuren. e taalontwikkeling krijgt veel aandacht op Letterland.

Onderwijs en kwaliteit:
Het motto ‘Samen Beter’ geeft aan dat twee kernwoorden belangrijk zijn op Letterland: Samen en Beter. Kinderen leren en groeien door met elkaar samen te leven en samen te werken.
De kinderen leren omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van zichzelf en van de ander. Ze ontwikkelen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren omgaan met vrijheid én met de grenzen van vrijheid; samenleven en samenwerken. Daardoor maken de kinderen zich, naast de leerstof, sociale vaardigheden eigen die ze nodig hebben in de maatschappij. Het streven is om kinderen zich breed te ontwikkelen, zodat ze zelfstandig en zelfredzaam zijn in die maatschappij.
Samenvattend in ‘De 5 van Letterland’: Sociaal – Respect – Zelfstandig – Verantwoordelijk – Effectief.

Er wordt planmatig gewerkt aan de kwaliteit, de opbrengsten zijn op orde en worden steeds beter. De lat ligt hoog. Dat is zichtbaar in de school o.a. aan diverse planborden met de gedragsafspraken, doelen en het volgen van ontwikkeldoelen. Er zijn diverse beleidsplannen opgesteld voor impuls aan bepaalde thema’s. Taalontwikkeling krijgt extra veel aandacht op Letterland naast de andere basisvakken (rekenen en burgerschapsvorming). Er is een plan voor digitale geletterdheid dat door een ict-expert wordt uitgerold.

Team en leiding:
Het lerarentekort speelt in heel Almere. Na enkele wisselingen staat er een stevig, enthousiast team met nog enkele personen in opleiding. Directie en IB geven nadrukkelijk sturing aan de organisatie, begeleiding nieuwe teamleden en kwaliteitsimpulsen van het onderwijs. Er is gekozen voor een managementteam met een onderbouwcoördinator, tevens rekenspecialist en een bovenbouwcoördinator, tevens taalspecialist. In het MT zit tevens een IB-er (voor een tweede IB-er voor de groepen 7 en 8 loopt een sollicitatieronde) en een managementassistente.
Door het aanvaarden van een nieuwe betrekking is Letterland op zoek naar een nieuwe directeur die de ontwikkelingen verder oppakt, verder bouwt aan een sterk team dat  verantwoordelijkheden deelt, een team dat initiatief neemt in de thema’s die gekozen zijn en samen werkt aan de gestelde doelen en uitdagingen.

Wat vinden de kinderen:
Er wordt hard gewerkt in een gezellige sfeer. De kinderen geven aan dat ze het goed hebben op school, ze worden gezien. Ze hopen dat de nieuwe directeur hen ook allemaal bij naam kent, grapjes maakt, streng is als het nodig is, maar vooral wil luisteren wat zij nodig hebben om het nóg  leuker te maken op school.

Wat zien de teamleden graag bij de nieuwe directeur?

1. De nieuwe directeur moet verbinden en veel aandacht geven aan goede communicatie tussen alle betrokkenen
De directeur moet een teamspeler zijn, goed kunnen samenwerken, gericht op harmonie.
Om samen met het team te werken naar de stip op de horizon moet de directeur goed kunnen luisteren, zich kunnen inleven in de gevoelens van betrokkenen, mensen uitnodigen voor de discussie en het wij-gevoel, samen sterk, koesteren.

Hij/zij geeft het voorbeeld en nodigt teamleden, ouders en leerlingen uit om open en direct te communiceren. Zijn/haar deur staat wagenwijd open voor teamleden, kinderen en ouders.

Werken op basis van consensus en harmonie kan als valkuil hebben dat besluitvorming vertraagt. Vanzelfsprekend neemt de directeur wel de leiding en durft besluiten te nemen.

Een andere valkuil kan zijn dat het gericht zijn op consensus nieuwe ontwikkelingen in de weg staat en er een naar binnen gerichte cultuur ontstaat. Het is belangrijk dat de nieuwe directeur verschillen tussen teamleden erkent en vaardigheden en talenten van de teamleden inzet om ook verschillend te mogen zijn. De directeur legt de verantwoordelijkheden laag in de organisatie, zodat de teamleden zelfstandigheid ontwikkelen en de kar op thema’s gaan trekken. Van een faciliterende, charismatische leider naar een coachende leider die de mensen stimuleert om verantwoordelijkheid te nemen. ‘fouten maken moet’ en ‘samen sterk’. De leider geeft energie, vertrouwen en ruimte.

2. De nieuwe directeur moet kennis van onderwijs en kwaliteitszorg hebben
Om het gesprek goed te kunnen voeren moet de directeur een visie op onderwijs hebben, aansluiten wat er is en waar aan gewerkt worden. Ook moet de directeur op de hoogte zijn van pedagogische en didactische ontwikkelingen. Hij/zij moet geïnteresseerd zijn in de culturele diversiteit van de school. Hij/zij moet zich prima kunnen redden in het Engels. De directeur zal het strategisch beleid en het kwaliteitszorgsysteem van de ASG-scholen moeten omarmen en deze weten te vertalen naar Letterland.

3. De nieuwe directeur moet ondernemend zijn
Nu Letterland de beschikking krijgt over het gebouw ontstaan er vele mogelijkheden om een centralere functie in de wijk te vervullen. De afstemming met de Kinderopvang, de samenwerking met de Taalschool, de wijkfaciliteiten en andere initiatieven kunnen worden opgepakt, allemaal om het kind met zijn ouders in hun omgeving te versterken. De nieuwe directeur ziet de kansen en maakt contact om de gesprekken aan te gaan over stads- en wijkontwikkeling. Hij/zij benut de kansen om Letterland nog meer op de kaart te zetten en een fijne ontmoetingsplek te creëren natuurlijk voor de kinderen, maar ook voor de ouders, verzorgers en andere personen die een rol spelen bij de ontwikkeling van kinderen.

Samenvattend:
In de afgelopen jaren zijn er op Letterland mooie ontwikkelingen in gang gezet. De nieuwe directeur helpt om deze ontwikkelingen te verstevigen en te verdiepen. Als onze nieuwe directeur beleef je er veel plezier aan leiding te geven aan de school. Je bent toegankelijk en een teamspeler die gemakkelijk contacten aangaat met ouders en met externe partijen. Je ziet de kwaliteiten in de kinderen en het team, zet deze in en geeft vertrouwen.

De nieuwe directeur (persoonskenmerken):

 • heeft een verbindende leiderschapsstijl;
 • is zichtbaar, en is goed benaderbaar voor teamleden, kinderen en ouders;
 • is van nature daadkrachtig, toont lef maar gaat niet voorbij aan de ander;
 • geeft én ontvangt feedback, je bent geïnteresseerd in de kinderen, leerkrachten en ouders;
 • heeft een positieve, rustige grondhouding en gevoel voor humor.

Je beschikt over de volgende competenties:

 • je bent overtuigd dat de beste resultaten in samenwerking tot stand komen;
 • je bent ondernemend en ziet kansen voor de doorontwikkeling van de school. Je maakt hoge ambities concreet en bouwt vanuit daar aan de school;
 • je stimuleert collega’s om een stap vooruit te zetten, initiatief te pakken en verantwoordelijkheden te delen;
 • je communiceert heel helder richting alle betrokkenen in en rond de school en geeft duidelijke grenzen aan.

Kennis en vaardigheden die wij vragen zijn:

 • aantoonbare (leidinggevende) ervaring in het primair onderwijs;
 • opleiding tot schoolleider;
 • goede beheersing van het Engels;
 • bereidheid om zich voor meerdere jaren te verbinden aan de school.

Wij bieden:

 • een enthousiast en betrokken team dat graag verder vooruit wil op de ingeslagen weg;
 • inspirerende en prettige samenwerking binnen het directeurenteam ASG, waar je collega’s treft waar je hulp aan kunt vragen;
 • salariëring volgens cao po.