Profiel Voorzitter College van Bestuur

Almeerse Scholen Groep

 Met 40 basisscholen, waarvan 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 8 scholen voor voortgezet onderwijs geeft ASG kleur aan Almere. ASG is een scholengroep die onderling kennis, ervaring en ideeën met elkaar deelt en nauw met elkaar samenwerkt. Er zijn ruim 2300 medewerkers werkzaam bij ASG. De Almeerse Scholen Groep is hiermee van invloed op de Almeerse samenleving zowel inhoudelijk en als grote werkgever.

De Almeerse Scholen Groep (ASG) staat voor goed en divers onderwijs voor ieder kind tussen de 4 en 18 jaar. Ieder kind is anders, leert anders en ontwikkelt zich op een eigen manier. Door kwaliteit en diversiteit kan ASG kinderen de basis- of middelbare school bieden die bij hem of haar past. Iedereen is welkom en dit maakt het scholenpalet van ASG veelkleurig en divers.

Binnen ASG hebben scholen de ruimte om aan hun onderwijsprofiel een eigen invulling te geven. Op deze manier bereidt ASG zijn leerlingen voor op de maatschappij.

Onze missie en visie

Onze missie geeft aan waar wij voor staan: Samen kleur geven aan goed onderwijs.

Samen: Samen bieden wij goed onderwijs, omdat we al onze kennis, ervaring en ideeën met elkaar delen.
Kleur geven: Als ASG weerspiegelen we de diversiteit van de stad Almere. Daar zijn we trots op.
Goed onderwijs: Iedere leerling leert zichzelf ontwikkelen en kan het diploma halen dat bij zijn talenten past.

Deze missie betekent dat we een diverse, inclusieve en openbare gemeenschap willen zijn waar leerlingen, medewerkers en partners in de regio met elkaar verbonden zijn. Wij willen een veilige leeromgeving bieden met passende begeleiding voor ieder kind. Wij zijn een leergemeenschap waar iedereen vanuit gelijkwaardigheid bijdraagt, onderdeel uitmaakt van het geheel en dat ook zo ervaart. We zijn innovatief, we leren van elkaar en ontwikkelen met elkaar.

Onze visie komt voort uit onze missie en geeft aan waar wij voor gaan. Binnen de hiervoor geschetste context bieden wij kwalitatief en eigentijds onderwijs, innovatief en inspirerend. We anticiperen op wat de toekomst van jongeren en het onderwijs vraagt. De combinatie van primair en voortgezet onderwijs geeft ons hierbij een enorme potentie. Wij bereiden jonge mensen voor op hun toekomst: met aandacht voor brede ontwikkeling en vaardigheden. Zo kunnen zij de samenleving duurzaam en dynamisch vormgeven.

Onze kernwaarden

Hoe wij vanuit onze context uiting geven aan onze missie en visie, is zichtbaar in onze kernwaarden. Ze vormen de basis waar wij als organisatie voor staan en zijn inspiratiebron voor alles wat we doen. Ze maken duidelijk wat wij belangrijk vinden in het kijken naar leerlingen, onszelf en de wereld om ons heen.

Elkaar zien: Iedereen is waardevol en wordt gezien. We staan voor gelijkwaardigheid en zoeken verbinding met de ander. Iedereen mag zich welkom voelen.
Open: Kenmerkend voor ASG is dat wij open zijn naar elkaar, naar ouders en naar leerlingen. Dat we open staan voor verscheidenheid, andere culturen en religies. ASG is transparant en toegankelijk. Dat is aan onze houding en ons gedrag te merken.
Vooruitstrevend: Nieuwe en verrassende mogelijkheden innoveren en verbeteren ons onderwijs. We zijn niet afwachtend maar proactief. Nieuwsgierig en vooruitstrevend zoeken wij naar de drijfveren van elke leerling en van elkaar.
Ambitieus: Uitdagen en de lat hoog leggen stimuleert onszelf en onze leerlingen. Je beste ideeën verwezenlijken en het maximale uit onze leerlingen en onszelf halen past bij ASG. Onze cultuur manifesteert zich door het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Wij zijn inderdaad ambitieus!

Kengetallen

Scholen: 40 basisscholen en 8 scholen voor voortgezet onderwijs
Leerlingen: ca. 20.000 leerlingen (11.754 primair onderwijs en 8.134 voortgezet onderwijs)
Medewerkers: 1.772 fte
Omzet: 225 miljoen euro

Bestuurlijke thema’ s

In onze Koers26 zetten wij drie ambities centraal. Via deze ambities laten we zien hoe we in de periode 2023-2026 kansen grijpen en inspelen op urgenties:

  • Ambitie 1: Groeien door verbinden
  • Ambitie 2: Ontwikkelen voor nu en de toekomst
  • Ambitie 3: Flexibel organiseren en vormgeven van onderwijs

Bij het uitvoeren van de ambities gebruiken we onze fundamenten: leiderschap, innovatie en duurzaamheid. Elke ambitie gaat gepaard met focuspunten en beloftes.

Naast de inhoudelijke thema’s heeft het college van bestuur de opgave om een nieuw besturingsmodel te implementeren dat gebaseerd is op een nieuwe besturingsfilosofie. Goed onderwijs op de scholen staat daarin centraal. Dat vraagt om samenwerking tussen alle betrokkenen, opdat zij elkaar versterken.

Het betekent ook dat de professionele ruimte en autonomie die wordt geboden in balans is met het bredere gemeenschappelijke kader. Bestuur en scholen zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs, het welzijn van de leerlingen en de medewerkers en een stevige verankering in de lokale gemeenschap.

Leidinggevenden van ASG zijn binnen heldere kaders (beleid, budgetten, middelen, mensen) verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het realiseren van doelen en resultaten. Op een doelmatige en trefzekere wijze. Het bestuur geeft – op basis van missie, visie en strategie – richting aan de scholen. Daartoe geeft het bestuur ruimte, stelt randvoorwaarden en organiseert een passende dienstverlening. Het bestuur waarborgt de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn van leerlingen en medewerkers en de financiële continuïteit van ASG.

De motivatie, denkkracht en betrokkenheid van mensen in de organisatie wordt gestimuleerd. Dit doen we vanuit de overtuiging dat een sterk collectief de kwaliteit van het onderwijs én het welzijn van de medewerkers versterkt. Het is tevens onze overtuiging dat aansprekende resultaten het beste worden gerealiseerd door betrokken, bevlogen en tevreden medewerkers die ruimte krijgen om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Samenwerking en verbinding staan daarbij centraal. Het vervullen van onze belangrijke maatschappelijke opgave doen we immers samen. Dat kunnen we niet alleen.

De geformuleerde besturingsfilosofie krijgt ook zijn weerslag in een nieuw besturingsmodel. Hiertoe is in het najaar besloten door de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. In dit model wordt er volop ruimte geboden aan het primaire proces van het onderwijs. De inrichting, het verloop en het succes daarvan staan centraal. Dat vraagt om professionaliteit in ons pedagogisch-didactisch handelen en een stevig accent op onderwijskwaliteit. Beide worden gestimuleerd en gegarandeerd.

Lid College van Bestuur

 De Raad van Toezicht van de Almeerse Scholen Groep is op zoek naar een samenwerkingsgericht, krachtig, vooruitstrevend en bouwend Voorzitter College van Bestuur

Plaats in de organisatie

Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit een voorzitter en een lid en is belast met het bestuur van ASG. Het bestuur werkt volgens een collegiaal model. Complementariteit van expertise, competenties en persoonlijkheid is essentieel, evenals een sterke synergie en het streven naar consensus.

Op strategisch niveau is het CvB verantwoordelijk voor strategie, onderwijs, kwaliteitszorg, financiën, informatie- en communicatietechnologie (ICT), huisvesting, communicatie, personeel & organisatie, passend onderwijs en maatschappelijke verankering. De voorzitter CvB heeft binnen de integrale verantwoordelijkheid van het collegiale model een bijzondere specialisatie op gebied van onderwijsinhoud, onderwijsfacilitering en de borging van beide in de buitenwereld, met de volgende portefeuilles:

Voorzitterstaken Onderwijskwaliteit Onderwijsvernieuwing Passend Onderwijs Personeelsmanagement Marketing en communicatie

De voorzitter zit het CvB-overleg voor en is het eerst aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht, de Centrale Medezeggenschap en voor externe partijen in het algemeen.

De inhoudelijke externe profilering en het relationele netwerkonderhoud focust zich – in lijn met de portefeuilles en langs die lijn ook over beide CvB-leden verdeeld – op de onderwijssectoren (PO- Raad, VO-Raad), overkoepelende samenwerkingsverbanden (RATO, BBA) en overheden (Gemeente, G5, IvhO, OCW). Op deze wijze zijn twee evenwichtige externe representatiepakketten gevormd, waarin de bestuurders elkaar over en weer kunnen vervangen en waarnemen.

De leidinggevende verantwoordelijkheid voor de verschillende ‘direct reports’ zijn ook evenredig over de beide bestuurders verdeeld. Dat betekent dat individuele voortgangs- en bilaterale professionele gesprekken door (cluster)directeuren en rectoren met een van beide CvB-leden worden gevoerd en dat de beoordelings- en kwartaalgesprekken met hen beiden plaatsvinden.

Profiel voorzitter College van Bestuur

De voorzitter beschikt in algemene zin over:

  • Een academisch denk- en
  • Ervaring in bestuurlijk complexe organisaties en de onderwijssector in brede
  • Kennis van en ervaring met organisatiekundige modellen, (kwaliteits)verbeterings- en veranderprocessen, HR-beleid en bedrijfsvoering in brede zin.
  • Een alert oog voor de positie van medezeggenschap, het belang van draagvlak en ervaring met de zeggenschap van diverse segmenten binnen en buiten de organisatie.

Daarnaast beschikt de voorzitter over de volgende specifieke competenties:

Visie op onderwijskwaliteit
Heeft een duidelijke visie op hoe goed onderwijs tot stand komt en duurzaam geborgd wordt in een organisatie. Weet hoe de besturing en de inrichting van de organisatie zo moet worden ingericht dat dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt, en heeft zicht op de wijze waarop deze visie zich vertaalt in beleid, implementatie en acties op bestuursniveau en op niveau van de primaire- en secundaire processen.

Strategisch inzicht
Is in staat visie te ontwikkelen, houdt gepaste afstand van de dagelijkse praktijk en de operatie, combineert lange termijn ontwikkelingen met organisatiedoelstellingen en vertaalt die in een aansprekende visie.

Denkt in concepten, verschaft zich een breder en/of dieper inzicht in problemen en vraagstukken, kan situaties in een breder kader plaatsen en legt verbanden met andere informatie.

Kan zich inleven in vraagstukken die voortvloeien uit de spanning tussen strategie en dagelijkse praktijk en weet daarvoor oplossingen te genereren.

Verbindend leiderschap
Geeft op verbindende en stimulerende wijze leiding, neemt medewerkers mee in de voortdurende ontwikkeling van organisatie en onderwijs en stimuleert de realisatie van doelen en resultaten, sluit in denken en doen aan op alle betrokken niveaus.

Inspireert en faciliteert anderen in het sturen en managen van de organisatie op een wijze die enerzijds gericht is op versterking van de onderlinge verbinding en anderzijds op de realisatie van Koers26 – ook door het vertonen van voorbeeldgedrag.

Is in staat managers in positie te brengen en te houden op basis van een mix van coachend en sturend vermogen.

Is actief in het verbinden van stakeholders, het samenbrengen van verschillende opvattingen en draagt zorg voor een breed draagvlak bij zowel strategie als uitvoering.

Extern representatievermogen en netwerkvaardigheid
Is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren, is in staat deze kennis effectief te benutten voor ASG, ziet het samenwerken met maatschappelijke partners als essentieel en voorwaardelijk voor succes en denkt daarbij steeds in het bredere belang van het onderwijs.

Legt en onderhoudt contacten met anderen die op korte of lange termijn nuttig zouden kunnen zijn voor het verkrijgen van informatie of het behalen van strategische doelen of resultaten.

Staat voor de maatschappelijke opdracht die het onderwijs heeft in de stad Almere en draagt dat ook uit, kan stevig acteren in bestuurlijk overleg, weet coalities te smeden en als onderhandelaar op te treden.

Omgevingssensitiviteit
Is gevoelig voor de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, houdt daar rekening mee, neemt ze in overweging bij de besluitvorming en heeft oog voor het effect van die besluitvorming op de omgeving.

Heeft een adequate antenne voor politiek-bestuurlijke zaken en processen en weet daarop in te spelen.

Analytisch vermogen en zicht op cijfers
Onderzoekt, herkent en begrijpt de essentiële elementen van vraagstukken, exploreert en diept zaken uit.

Benadert vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en belicht de relevante dimensies, heeft zicht op de hoofdlijnen en dringt door tot de essentie, kan zaken ook op een hoger abstractieniveau beschouwen en heeft een kritische instelling.

Heeft zicht op en inzicht in financieel-economische en administratief-organisatorische vraagstukken, snapt de cijfers en kan bestaande interpretatiekaders loslaten in het zoeken naar oplossingen.

Besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid
Is gericht op het behalen van resultaten en het realiseren van doelstellingen – is daarin ambitieus en legt de lat hoog, met steeds voldoende oog voor de context.

Neemt tijdig beslissingen, wacht niet onnodig met het maken van keuzes of het nemen van maatregelen, weegt zaken af en stelt prioriteiten.

Richt handelingen en besluiten op het realiseren van de beoogde doelstellingen en bewaakt de voortgang daarvan.

Hakt knopen door, durft vlot beslissingen te nemen, durft zo nodig ook te beslissen wanneer informatie niet compleet is en consequenties minder duidelijk zijn.

Toegankelijkheid en benaderbaarheid
Fungeert als volwaardige gesprekspartner op alle niveaus, zowel in de interactie met medewerkers, als op management-, directie- en bestuursniveau.

Is in staat te binden en te verbinden, legt makkelijk contacten, heeft aandacht voor anderen en is sensitief en reflectief.

Draagt zorg voor de zichtbaarheid van het bestuur binnen de organisatie en toont zich betrokken, benaderbaar en toegankelijk. Werkt op deze manier aan een veilige werkomgeving voor alle medewerkers.

Zelfkennis en reflectievermogen
Kent zichzelf, is zelfkritisch, organiseert feedback, zoekt actief naar reflectie(momenten), heeft een zelf-onderzoekende houding, oriënteert zich steeds breed, heeft aandacht voor meerdere verschillende invalshoeken en gaat bij anderen te rade.

Handhaaft sociale en ethische normen op het werk, ook als dit tot spanning of conflicten leidt.

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt gehonoreerd conform de zwaarte van deze bestuursfunctie. De CAO voor bestuurders in het VO is van toepassing. De ASG biedt een uitstekend werkklimaat en een aantrekkelijk pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

 De vacature is openbaar via publicatie op de ASG website. Bij deze vacature is sprake van een gerede kandidaat.

Uitgenodigde kandidaten voeren een gesprek met de selectiecommissie. Deze commissie is samengesteld uit twee leden van de Raad van Toezicht, een lid van de directieraad PO, een lid van de directieraad VO, een lid van het managementteam Servicebureau en een lid vanuit de centrale medezeggenschapsraad. De Selectiecommissie draagt een kandidaat voor aan de Raad van Toezicht, die na inwinning van formeel advies van de centrale medezeggenschapsraad, overgaan tot benoeming.

De datum waarop de selectiecommissie bijeenkomt is bepaald op 29 november 2023.

Solliciteren

Wanneer u belangstelling heeft voor de functie, kunt u uw sollicitatiebrief richten aan de heer Pans, voorzitter Raad van Toezicht. Wij ontvangen dan uw motivatiebrief en curriculum vitae graag uiterlijk 24 november 2023 via raadvantoezicht@asg.nl

Contactgegevens
Voor vragen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de heer Pans, voorzitter Raad van Toezicht, via bovengenoemd e-mailadres.